REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SLOW LIVING POLAND

 

§ 1.

Postanowienia Ogólne. Definicje Legalne

 

1.     Sformułowania ujęte wielką literą stanowią odesłanie do poniższych definicji, przy czym, jeśli takie sformułowanie znajduje się w innej części Regulaminu również są poczytywane za definicję:

 

 

a.     „Regulamin” – niniejszy dokument,

 

b.    „Umowa” – docelowa, skonkretyzowana umowa zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą, której integralną część stanowi Regulamin, z podaną ceną. Może być zawarta pisemnie lub on-line poprzez dedykowaną aplikację poprzez akceptację warunków. Usługodawca ma prawo wymagać pisemnego potwierdzenia zawartej Umowy. 

 

c.     „Usługi” – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika skonkretyzowane w Umowie, polegające na organizacji wycieczek w Polsce i zagranicą,

 

d.    „Usługodawca” – Aleksandra Kwiatkowska działająca pod firmą „Aleksandra Kwiatkowska PR & Marketing” z siedzibą w Warszawie (02-786), przy ulicy Zamiany 9 lok. 10, NIP: 567-189-62-91, REGON: 381635275

 

e.     „Użytkownik” – oznacza osobę korzystającą z jakichkolwiek usług świadczonych przez Usługodawcę.

 

2.     Niniejszy dokument określa podstawowe zasady świadczenia usług w ramach organizowania wycieczek na rzecz wszystkich Użytkowników. Podmiotem świadczącym usługi jest Usługodawca i jest on stroną Umów.

 

3.     Wejście na stronę internetową Usługodawcy oraz dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej z Usługodawcą w ramach świadczonych przez niego Usług oznacza akceptację Regulaminu, w tym także ewentualnie korzystanie z dedykowanej aplikacji on-line. Regulamin stanowi integralną część Umowy. 

 

4.     Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Usługodawcy, jego profilu na portalu www.facebook.pl oraz ewentualnie w dedykowanej aplikacji.

 

5.     Wszystkie sformułowania odnoszące się do liczby pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej, a wszystkie sformułowania odnoszące się do liczby mnogiej odnoszą się również do liczny pojedynczej.

 

6.     Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z oświadczeniem, iż Użytkownik ukończył 18 lat. 

 

7.     Akceptacja Regulaminu oraz Zawarcie Umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na potrzeby wykonania Umowy i/lub Regulaminu oraz dla celów marketingowych Usługodawcy. Oświadczenie stanowiące zgodę na przetwarzanie danych stanowi załącznik i integralną część Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na potrzeby wykonania postanowień Umowy i/lub Regulaminu oraz dla celów marketingowych konieczne będzie gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników. W wypadku, gdy Użytkownikiem jest spółka prawa handlowego, obowiązek podpisania oświadczenia dotyczy wszelkich członków zarządu, prokurentów, członków rady nadzorczej oraz wspólników/akcjonariuszy, a także osób korzystających z Usług, w tym w szczególności pracowników oraz zleceniobiorców i osób wykonujących dzieło – wówczas na osobie zawierającej Umowę w imieniu spółki ciąży obowiązek dostarczenia podpisanych tychże oświadczeń. To samo dotyczy sytuacji, w której Użytkownik zawiera Umowę na rzecz osób trzecich.

 

8.     Zawarcie Umowy oraz Akceptacja Regulaminu przez spółkę prawa handlowego rodzi po stronie osoby zawierającej Umowę i akceptującej Regulamin w imieniu spółki obowiązek przedłożenia do akceptacji Regulaminu oraz Umowy wszystkim członkom zarządu, prokurentom, członkom rady nadzorczej oraz wspólnikom/akcjonariuszom, a także osobom korzystającym z Usług, w tym w szczególności pracownikom oraz zleceniobiorcom i osobom wykonującym dzieło.

 

9.     Użytkownik zawiera Umowę w imieniu własnym i/lub w imieniu pełnoletnich osób trzecich. Nie ma możliwości zawarcia Umowy przez osoby małoletnie, bądź na ich rzecz. 

 

10.  Usługodawca określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji Usługi oraz termin ich dostarczenia do biura Usługodawcy. W przypadku gdy Usługa nie będzie mogła być zorganizowana z powodu braku wymaganych dokumentów, Użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wynikających z nakładów i zobowiązań poczynionych przez Usługodawcę.

 

§ 2.

Usługi

 

1.     Usługodawca świadczy odpłatnie usługi na podstawie Regulaminu. Na odpłatność składa się wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu wykonania zleconej Usługi oraz powiązane z odpowiednią usługą wydatki, w szczególności z tytułu:

 

a.      opłat i należności za wynajęcie pomieszczenia w hotelu/motelu/apartamencie/bungalowie lub innej formy akomodacji, 

b.    opłat za bilet lotniczy/kolejowy/autobusowy/prywatny transport,

c.     wyżywienie,

d.    aktywności w trakcie wykonywania Usługi,

e.     ubezpieczenie podstawowe.

 

2.     Zakres Usług opisany w § 2 ust. 1 może różnić się od siebie w zależności od konkretnej Umowy.

 

3.     W ramach wykonania Usługi, Usługodawca każdorazowo zobowiązuje się do organizacji wyjazdu w postaci Usługi. Pozostałe obowiązki określa każdorazowo Umowa.

 

4.     Warunkiem zawarcia Umowy jest uiszczenie pierwszej, bezzwrotnej, raty (dalej: „Zaliczka”), nie później niż 48h od zawarcia Umowy. Za datę płatności uważa się moment uznania rachunku Usługodawcy. Cena Usługi podana jest w PLN. Zapłatę pozostałej części za udział w Usłudze należy uiścić w terminach opisanych w Umowie. W przypadku braku uiszczenia rat we wskazanych w Umowie terminach, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z jednoczesnym zatrzymaniem Zaliczki i prawem jej niezwracania Użytkownikowi.

 

5.     Usługodawca, który przed rozpoczęciem Usługi jest zmuszony, z przyczyn od

niego niezależnych, zmienić główne właściwości usług turystycznych wynikających z Umowy z Użytkownikiem lub podwyższyć cenę o więcej niż 10% całkowitej ceny Usługi niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Użytkownika wskazując termin, w ciągu którego oczekuje na decyzję Użytkownika. W takiej sytuacji Użytkownik powinien, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie określonym w zawiadomieniu, poinformować go, czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, albo odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku ponoszenia na rzecz Usługodawcy jakichkolwiek opłat za odstąpienie albo przyjmuje zaoferowaną zastępczą imprezę turystyczną.

 

6.     Usługodawca zastrzega sobie prawo odwołania Usługi przed jej rozpoczęciem w przypadku braku wskazanej w Umowie minimalnej liczby Uczestników wymaganej dla zorganizowania Usługi, a w każdym czasie z powodu działania

siły wyższej (w tym również ograniczeń wynikających ze stanu epidemii), o czym niezwłocznie powiadomi Użytkownika. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez dokonania przez Usługodawcę jakichkolwiek potrąceń. Usługodawca może skorzystać z powyższego uprawnienia również w wypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci, którego usługi są konieczne do wykonania Usługi z jakiegokolwiek powodu odmówi realizacji swoich zobowiązań.

 

7.     Cena ustalona w Umowie może być podwyższona do 10 dnia przed datą wyjazdu, jeżeli Usługodawca wykaże wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:

 

a.     gwałtowna, nieprzewidziana inflacja,

b.    wzrost kosztów przewozu wynikający z czynników zewnętrznych (jak np. ceny paliwa),c.     podatków i opłat od usług turystycznych,

d.    gwałtowny i nieprzewidziany wzrost kursów walut obcych.

 

Analogicznie obniżenie powyższych kosztów odpowiada obniżeniu ceny.

 

§ 3

Prawa i obowiązki

 

1.     Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi oraz do poszanowania innych Użytkowników i ich wypoczynku.

 

2.     Niedopuszczalne jest korzystanie z Usługi będąc pod wpływem alkoholu bądź jakichkolwiek innych środków odurzających. 

 

3.     W wypadku, gdy Umowa dotyczy korzystania z Usługi przez więcej niż jedną osobę, każdy z Użytkowników jest traktowany jako oddzielny podmiot. 

 

4.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług, w wypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, bez obowiązku zwrotu wpłaconych świadczeń. 

 

5.     Klient w czasie Usługi uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki Usługodawcy, bądź jego przedstawiciela. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do zadbania o własne bezpieczeństwo oraz zdrowie. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w trakcie świadczenia Usługi, chyba że wynikają one z winy umyślnej Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się do zawarcia na rzecz Użytkownika umowy podstawowego ubezpieczenia oraz przedstawić Użytkownikowi wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające ten fakt. 

 

6.     Użytkownik jest zobowiązany w trakcie trwania Usługi podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym Usługodawcy bądź jego przedstawicielom, niezbędnym do przeprowadzenia Usługi zgodnie z Regulaminem lub Umową. Ponadto, Użytkownik jest zobowiązany w trakcie Usługi podporządkować się zasadom określonym regulaminem obiektu, w którym zostanie zakwaterowany. Jeżeli Użytkownik wyrządził szkodę w miejscu swojego zakwaterowania zobowiązany jest do jej naprawienia. W przypadku zachowania niezgodnego z regulaminem obiektu oraz sprzecznego z przepisami prawa i zasadami współżycia, hotel lub Usługodawca może odmówić Klientowi zakwaterowania. 

 

 

§ 4.

Zawieranie i rozwiązywanie Umów

 

1.     Akceptacja Regulaminu bez zawarcia Umowy nie nakłada na Usługodawcę obowiązku świadczenia jakichkolwiek Usług. Usługodawca ma obowiązek do świadczenia Usług opisanych w Umowie zgodnie z cenami podanymi w Umowie.

 

2.     Usługodawca ma prawo powstrzymać się ze świadczeniem Usług do momentu uiszczenia całej płatności przez Użytkownika przewidzianej w Umowie.

 

3.     Umowy zawierane są na czas określony.

 

4.     W wypadku zawarcia Umowy na czas określony, prawo do jej wypowiedzenia przysługuje tylko Usługodawcy, w trybie natychmiastowym, pod warunkiem, że Użytkownik narusza jakiekolwiek postanowienia Regulaminu bądź Umowy, a w szczególności:

 

a.     jego zachowanie utrudnia korzystanie z usług Usługodawcy przez innych Użytkowników,

b.    dopuszcza się jakichkolwiek zachowań sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem,

c.     korzysta z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem bądź w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

 

5.     Prawa wynikające z Umów i Regulaminu nie mogą być bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy przenoszone przez Użytkownika na jakikolwiek podmiot trzeci. 

 

§ 5.

Warunki i terminy płatności. Ograniczenia.

 

1.     Opłaty płatne są z góry, chyba że co innego wynika z Umowy, w następujący sposób:

 

a.     kartą płatniczą,

b.    poleceniem zapłaty,

c.     przelewem bankowym,

d.    ewentualnie, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.

 

2.     Usługodawca zastrzega sobie możliwość przypisania tylko niektórych możliwości płatności do poszczególnych usług.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe.

 

1.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu oraz Cennika w każdym czasie. Informacja o zmianie wraz z aktualnym brzmieniem zostaną opublikowane na fanpage’u Usługodawcy na portalu www.facebook.com oraz ewentualnie w dedykowanej aplikacji z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

 

2.     W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian.

 

3.     Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu wykonywania Umowy oraz Regulaminu jest ograniczona do winy umyślnej oraz rzeczywistej szkody (wyłączając wszelkie szkody pośrednie) przy czym odszkodowanie ograniczone jest do kary umownej w wysokości 1000 PLN za każde naruszenia, przy czym nie więcej niż 3000 PLN za wszystkie naruszenia łącznie. 

 

4.     Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy, co jest rozumiane jako umowa prorogacyjna. 

 

 Pobierz w wersji PDF

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SLOW LIVING POLAND

OŚWIADCZENIE DOT. WYRAŻENIA ZGODY NA GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH