Regulamin Newsletter Slow Living Poland

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.slowlivingpoland.com Aleksandra Kwiatkowska PR & marketing NIP: 5671896291 REGON: 381635275 zwanej dalej Slow Living Poland zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 2

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Slow Living Poland na podany przez użytkownika adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące aktualności na stronie www.slowlivingpoland.com tj. nowych wyjazdów, wpisów na blogu, oraz aktualnych promocjach.
2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Slow Living Poland, udostępnia swoje imię, oraz adres e-mail,  podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w punkcie nr. 1

§ 3

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.slowlivingpoland.com w części dotyczącej Newslettera poda swoje imię, oraz adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „WYŚLIJ”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do administratora strony i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
2. Następnie Slow Living Poland na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Potwierdzenie swojego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Slow Living Poland, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest bezpłatna.

§ 6

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia na adres mailowy slowlivingpoland@gmail.com

§ 7

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy slowlivingpoland@gmail.com
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter.

§ 9

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 10

1. Dane podane przy zawarciu umowy o Newsletter mogą być automatycznie przetwarzane do tworzenia profili w celach marketingowych.
2. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności i plików cookies.